71 77 11 777
71 77 11 777

REGULAMIN

Regulamin korzystania z Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów (SIRP) Dolnośląskiego Centrum Medycznego DOLMED S.A.

§1
Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem oraz Administratorem Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów jest Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A. z siedzibą 53-674 Wrocław, ul. Legnicka 40, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydz. Gosp. KRS w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000242837

1.2. System Internetowej Rejestracji Pacjentów (SIRP) umożliwia Pacjentom DCM DOLMED S.A. dokonanie rejestracji w zakresie:

 1. konsultacji lekarskich – wykonywanych w trybie komercyjnym (stacjonarnym, teleporady, wideoporady)
 2. konsultacji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – dla pacjentów zadeklarowanych w DCM DOLMED S.A. (w ramach NFZ stacjonarnie lub w formie teleporady)
 3. badań diagnostycznych – wykonywanych w trybie komercyjnym.

1.2.1 Wszystkie wyżej wymienione świadczenia z wyłączeniem badań laboratoryjnych realizowane są wyłącznie w siedzibie DCM DOLMED S.A. we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 40.

1.2.2 Badania laboratoryjne mogą być realizowane poza siedzibą DCM DOLMED S.A. w punktach pobrań należących do DCM DOLMED S.A.

1.3. DCM Dolmed S.A. zastrzega sobie prawo udostępniania w systemie rejestracji internetowej tylko części swoich usług medycznych spośród wyżej wymienionych.

1.4. Użytkownik Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów, w panelu pacjenta posiada dostęp do następujących funkcji:

 • Regulamin - aktualnie obowiązujący Regulamin korzystania z Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów DCM DOLMED S.A.,
 • Zarejestruj wizytę - podstawowa opcja Systemu, pozwalająca na wybór dostępnych świadczeń, rezerwację terminów wizyt, dokonywanie płatności za wybrane świadczenia itp.
 • Moje rejestracje - podgląd listy zarejestrowanych wizyt użytkownika, aktualnych i archiwalnych, z dostępem do opcji anulowania i zmiany terminu wizyty,
 • Lista subkont – lista subkont przypisanych do konta użytkownika. Dostęp do administracji subkontami, a w szczególności do edycji danych, usunięcia subkonta oraz przekształcenia subkonta w odrębne konto w systemie SIRP,
 • Dodaj nowe subkonto - możliwość dodania do swojego konta nowego subkonta, pozwalającego na rejestrację innych pacjentów na warunkach określonych w regulaminie.
 • Dane osobowe - ekran danych osobowych użytkownika, z możliwością ich aktualizacji; podane tam dane osobowe będą domyślnie proponowanymi danymi osobowymi dla kolejnych rejestracji z możliwością ich edycji. W przypadku zmiany numeru telefonu komórkowego, należy bezzwłocznie uaktualnić właściwy wpis w SIRP. Brak aktualnego numeru telefonu komórkowego, uniemożliwi dostęp do niektórych usług świadczonych w ramach SIRP,
 • Dane do faktur - możliwość wpisania danych osoby fizycznej bądź osoby prawnej na którą ma zostać wystawiona faktura za opłacone usługi medyczne, do odbioru w Rejestracji w dniu wizyty lub poprzez adres email przypisany do konta
 • Zmień hasło - zmiana hasła użytkownika,
 • Zmień adres e-mail – możliwość zmiany adresu email przypisanego do konta użytkownika,
 • Usuń konto – możliwość usunięcia konta z systemu SIRP, pod warunkiem, że konto nie będzie posiadało przypisanych subkont,
 • Wyloguj się - wyjście z Systemu.

§2
ZAKŁADANIE KONTA w Systemie Internetowej Rejestracji Pacjentów.

2.1. Korzystanie z SIRP możliwe jest wyłącznie po założeniu konta przez Użytkownika oraz akceptacji niniejszego regulaminu. Właścicielem konta może być jedynie osoba pełnoletnia.

2.2. W celu założenia konta należy podać swój adres e-mail, pod który zostanie wysłany link aktywujący dostęp do konta w SIRP.

2.3. Hasło dostępu do SIRP to alfanumeryczny ciąg co najmniej 8 znaków, które powinno być znane wyłącznie właścicielowi konta. System SIRP daje Użytkownikowi możliwość zmiany hasła.

2.4. Logowanie do konta w SIRP wymaga każdorazowo wprowadzenia adresu e-mail (loginu) oraz hasła dostępu wybranego przez Użytkownika.

2.5. Dla jednego adresu e-mail, można założyć jedno konto dostępu do SIRP. W ramach systemu, dla zalogowanego użytkownika, istnieje możliwość zmiany adresu e-mail.

2.6. W zakresie posiadanego konta dostępu, Użytkownik może stworzyć do 10 subkont pozwalających na rejestrację innych osób.

2.7. Dostęp do SIRP odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.dolmed.pl lub rejestracja.dolmed.pl.

§3
ZASADY REJESTRACJI poprzez System Internetowej Rejestracji Pacjentów Dolnośląskiego Centrum Medycznego DOLMED S.A.

3.1. System udostępnia możliwość rezerwacji terminów wizyt w okresie 30 dni kalendarzowych od daty bieżącej, przy czym zarówno rejestracja, jak i ewentualna rezygnacja z wizyty musi nastąpić minimum z 24 godzinnym wyprzedzeniem względem planowanego terminu.

3.2. Warunkiem skutecznej rejestracji jest wniesienie opłaty za wybrane świadczenia niezwłocznie po dokonaniu wyboru terminu ich realizacji (nie dotyczy świadczeń realizowanych w ramach NFZ) ; jeśli w ciągu 1 godziny od momentu rezerwacji płatność nie zostanie potwierdzona, nastąpi automatyczne anulowanie dokonanej rezerwacji. Odbiór paragonu za opłaconą usługę jest możliwy w rejestracji DCM Dolmed przy ul. Legnickiej 40 we Wrocławiu.

3.3. Rezerwacja terminu i płatność musi zostać zrealizowana w czasie trwania jednej sesji przeglądarki

3.4. Płatności za świadczenia medyczne w SIRP dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem portalu PayU.pl.

3.5. PPo dokonaniu płatności możliwa jest zmiana terminu wizyty lub jej anulowanie, przy czym musi nastąpić to co najmniej 24 godziny przed upływem pierwotnego terminu wizyty.

3.6. Anulowanie wizyty oznacza odstąpienie pacjenta od umowy o udzielenie danego świadczenia medycznego.

3.7. Opłacone badania laboratoryjne mogą być zrealizowane w okresie 12 miesięcy od daty zarejestrowania usług.

 1. W przypadku niewykonania badań po okresie 12 miesięcy od daty zarejestrowania usług opłaty wnoszone przez użytkowników Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów nie podlegają zwrotowi
 2. Po dokonaniu płatności możliwa jest rezygnacja z usług, przy czym musi nastąpić co najmniej 1 dzień przed upływem 12 miesięcy od daty zarejestrowania usług

3.8. Opłaty wnoszone przez użytkowników Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów nie podlegają zwrotowi poza niżej opisanymi sytuacjami:

 1. pacjent dokonał najpóźniej na 24 godziny przed planowaną wizytą anulowania wcześniej zarezerwowanego terminu
 2. pacjent dokonał najpóźniej na 1 dzień przed upływem 12 miesięcy od daty zarejestrowania badań laboratoryjnych anulowania wcześniej opłaconych usług.
 3. wizyta nie odbyła się z winy DCM DOLMED S.A.
Zwroty opisane w pkt. 3.6. dokonywane są w formie uznania na konto z którego wpłynęła należność. W sytuacji, kiedy pacjent anulował rezerwację w terminie, o którym mowa w pkt.3.8 a zostanie potrącona kwota prowizji PayU pl. W sytuacji opisanej w pkt. 3.8 c zwrotowi podlega pełna kwota. W przypadku upływu terminu wskazanego w pkt. 3.8 a lub b opłata za usługę nie zostanie zwrócona. Kwota potrąconej prowizji PayU wynosi 2,5% wartości płatności + 0,30 PLN od każdej płatności.

3.9. Pacjent dokonując rejestracji poprzez System Internetowej Rejestracji Pacjenta w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem realizacji usługi, wnosi o realizację usługi oraz zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy.

3.10. Pacjentowi, który dokona rezerwacji dowolnych usług, z których trzykrotnie nie skorzysta i których wcześniej nie anuluje za pośrednictwem panelu pacjenta, SIRP automatycznie zablokuje dostęp do konta. Odblokowanie konta będzie możliwe wyłącznie poprzez zgłoszenie tego faktu pod adres e-mail: marketing@dolmed.pl, gdzie poszczególne przypadki będą rozpatrywane indywidualnie.

3.11. W przypadku rejestracji usług na innego pacjenta niż właściciel konta, z którego została dokonana rezerwacja, istnieje możliwość dokonania zmiany danych osoby, na rzecz której świadczenie powinno zostać zrealizowane. W tym celu osoba dokonująca rejestracji usługi powinna zgłosić się do rejestracji DCM DOLMED S.A., celem wypełnienia stosownego oświadczenia niezbędnego do zmiany danych pacjenta u którego dane świadczenie ma zostać zrealizowane.

3.12. Dane zmieniane przez pacjenta w Systemie Internetowej Rejestracji Pacjenta nie są automatycznie aktualizowane w systemie rejestracyjnym. Celem aktualizacji danych osobowych w systemie rejestracyjnym pacjent powinien zgłosić się do rejestracji z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.

§4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI DCM DOLMED S.A.

4.1. Administrator obsługuje SIRP z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.

4.2. Pacjent jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swoich danych związanych z korzystaniem z elektronicznych usług świadczonych przez DCM Dolmed S.A. i nie przekazywania ich osobom trzecim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dostępu do usług elektronicznych przez osoby nieuprawnione, za wyjątkiem sytuacji, które wynikają z zawinionego działania lub zaniechania Administratora.

4.3. DCM Dolmed S.A. zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenie dostępu do świadczonych usług drogą elektroniczną w przypadkach wynikających:

 1. ze względów bezpieczeństwa danych,
 2. z przyczyn niezależnych od DCM Dolmed S.A.,
 3. z konieczności konserwacji, modernizacji oraz naprawy szerokorozumianej infrastruktury teleinformatycznej DCM Dolmed S.A..

4.4. Politykę prywatności określa odrębny dokument - Polityka Prywatności DCM DOLMED S.A.

§5
REKLAMACJE

5.1. Użytkownik może złożyć reklamację odnośnie braku realizacji usług wymienionych w Regulaminie lub realizacji ich niezgodnie z jego postanowieniami

 1. pisemnie na adres: DCM DOLMED S.A. ul. Legnicka 40 53-674 Wrocław.
 2. poprzez pocztę email dolmed@dolmed.pl

5.2. Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne do identyfikacji użytkownika (co najmniej jego imię i nazwisko oraz pesel) oraz dokładny opis zgłaszanych nieprawidłowości oraz ewentualnie oczekiwania lub roszczenia Użytkownika w stosunku do DCM DOLMED S.A..

5.3. Administrator może zwrócić się z prośbą do osoby zgłaszającej reklamację o uzupełnienie informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

5.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Korzystanie z SIRP jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Strony zgodnie ustalają, iż zmiany w nim wprowadzone, wchodzą w życie w dniu opublikowania ich na stronie rejestracja.dolmed.pl w panelu pacjenta.

7.2. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania SIRP należy przesyłać pod adres e-mail: rejestracja@dolmed.pl lub zgłaszać telefonicznie 71 77 11 777

7.3. Wiążącą ceną usługi jest cena podana w Systemie Internetowej Rejestracji Pacjentów w czasie rejestracji usługi.

 

Regulamin: wersja 2/2023 z dnia 16.03.2023 r.

7jp4ig1opi7lbvrg5e11tpm666