71 77 11 777
71 77 11 777

REGULAMIN

Regulamin korzystania z Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów (SIRP) Dolnośląskiego Centrum Medycznego DOLMED S.A.

§1
Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem oraz Administratorem Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów jest Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A. z siedzibą 53-674 Wrocław, ul. Legnicka 40, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydz. Gosp. KRS w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000242837

1.2. System Internetowej Rejestracji Pacjentów (SIRP) umożliwia Pacjentom DCM DOLMED S.A. dokonanie rejestracji w zakresie:

 1. specjalistycznych konsultacji lekarskich – wykonywanych w trybie komercyjnym
 2. konsultacji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – dla pacjentów zadeklarowanych w DCM DOLMED S.A. - wykonywanych w ramach umowy z NFZ oraz w trybie komercyjnym dla wszystkich pacjentów
 3. badań diagnostycznych – wykonywanych w trybie komercyjnym. Wszystkie wyżej wymienione świadczenia realizowane są wyłącznie w siedzibie DCM DOLMED S.A. we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 40.
 4. odbioru wyników badań w postaci dokumentu podpisanego elektronicznie.

1.3. DCM Dolmed S.A. zastrzega sobie prawo udostępniania w systemie rejestracji internetowej tylko części swoich usług medycznych spośród wyżej wymienionych.

1.4. Zalogowany Użytkownik Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów, w panelu pacjenta posiada dostęp do następujących funkcji:

 • Regulamin - aktualnie obowiązujący Regulamin korzystania z Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów Dolnośląskiego Centrum Medycznego DOLMED S.A.,
 • Zarejestruj wizytę - podstawowa opcja Systemu, pozwalająca na wybór dostępnych świadczeń, rezerwację terminów wizyt, dokonywanie płatności za wybrane świadczenia itp.
 • Moje rejestracje - podgląd listy zarejestrowanych wizyt użytkownika, aktualnych i archiwalnych, z dostępem do opcji anulowania i zmiany terminu wizyty,
 • Lista subkont – lista subkont przypisanych do konta użytkownika. Dostęp do administracji subkontami, a w szczególności do edycji danych, usunięcia subkonta oraz przekształcenia subkonta w odrębne konto w systemie SIRP,
 • Dodaj nowe subkonto - możliwość dodania do swojego konta nowego subkonta, pozwalającego na rejestrację innych pacjentów na warunkach określonych w regulaminie.
 • Dane osobowe - ekran danych osobowych użytkownika, z możliwością ich aktualizacji; podane tam dane osobowe będą domyślnie proponowanymi danymi osobowymi dla kolejnych rejestracji z możliwością ich edycji. W przypadku zmiany numeru telefonu komórkowego, należy bezzwłocznie uaktualnić właściwy wpis w SIRP. Brak aktualnego numeru telefonu komórkowego, uniemożliwi dostęp do niektórych usług świadczonych w ramach SIRP,
 • Dane do faktur - możliwość wpisania danych osoby fizycznej bądź osoby prawnej na którą ma zostać wystawiona faktura za opłacone usługi medyczne, do odbioru w Rejestracji w dniu wizyty
 • Zmień hasło - zmiana hasła użytkownika,
 • Zmień adres e-mail – możliwość zmiany adresu email przypisanego do konta użytkownika,
 • Usuń konto – możliwość usunięcia konta z systemu SIRP, pod warunkiem, że konto nie będzie posiadało przypisanych subkont,
 • Rezerwacja – Medycyna Pracy – Możliwość dokonania rezerwacji dnia na potrzeby wykonania badań w ramach Medycyny Pracy. Usługa dostępna dla firm, które mają podpisaną umowę w zakresie świadczenia usług Medycyny Pracy,
 • Wyloguj się - wyjście z Systemu.

§2
ZAKŁADANIE KONTA w Systemie Internetowej Rejestracji Pacjentów.

2.1. Korzystanie z SIRP możliwe jest wyłącznie po założeniu konta przez Użytkownika oraz akceptacji niniejszego regulaminu. Właścicielem konta może być jedynie osoba pełnoletnia.

2.2. W celu założenia konta należy podać swój adres e-mail, pod który zostanie wysłany link aktywujący dostęp do konta w SIRP.

2.3. Hasło dostępu do SIRP to alfanumeryczny ciąg co najmniej 8 znaków, które powinno być znane wyłącznie właścicielowi konta. System SIRP daje Użytkownikowi możliwość zmiany hasła.

2.4. Logowanie do konta w SIRP wymaga każdorazowo wprowadzenia adresu e-mail (loginu) oraz hasła dostępu wybranego przez Użytkownika.

2.5. Dla jednego adresu e-mail, można założyć jedno konto dostępu do SIRP. W ramach systemu, dla zalogowanego użytkownika, istnieje możliwość zmiany adresu e-mail.

2.6. W zakresie posiadanego konta dostępu, Użytkownik może stworzyć do 10 subkont pozwalających na rejestrację innych osób.

2.7. Dostęp do SIRP odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.dolmed.pl lub rejestracja.dolmed.pl.

§3
ZASADY REJESTRACJI poprzez System Internetowej Rejestracji Pacjentów Dolnośląskiego Centrum Medycznego DOLMED S.A.

3.1. System udostępnia możliwość rezerwacji terminów wizyt w okresie 30 dni od daty bieżącej, przy czym zarówno rejestracja, jak i ewentualna rezygnacja z wizyty musi nastąpić minimum z 2-dniowym wyprzedzeniem względem planowanego terminu (liczą się tylko dni robocze).

3.2. Warunkiem skutecznej rejestracji jest wniesienie opłaty za wybrane świadczenia niezwłocznie po dokonaniu wyboru terminu ich realizacji (nie dotyczy świadczeń realizowanych w ramach NFZ) ; jeśli w ciągu 30 min. od momentu rezerwacji płatność nie zostanie potwierdzona, nastąpi automatyczne anulowanie dokonanej rezerwacji.

3.3. Rezerwacja terminu i płatność musi zostać zrealizowana w czasie trwania jednej sesji przeglądarki

3.4. Płatności za świadczenia medyczne w SIRP dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem portalu PayU.pl.

3.5. Po dokonaniu płatności możliwa jest - w okresie 5 dni od wniesienia opłaty - zmiana terminu wizyty lub jej anulowanie, przy czym musi nastąpić to co najmniej na 2 dni przed upływem pierwotnego terminu wizyty.

3.6. Anulowanie wizyty oznacza odstąpienie pacjenta od umowy o udzielenie danego świadczenia medycznego.

3.7. Opłacone badania laboratoryjne mogą być zrealizowane w okresie 12 miesięcy od daty zarejestrowania usług.

3.8. Opłaty wnoszone przez użytkowników Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów nie podlegają zwrotowi poza niżej opisanymi sytuacjami:

 1. pacjent dokonał najpóźniej na dwa dni przed planowaną wizytą anulowania wcześniej zarezerwowanego terminu
 2. wizyta nie odbyła się z winy DCM DOLMED S.A.
Zwroty opisane w pkt. 3.6. dokonywane są w formie uznania na konto z którego wpłynęła należność. W sytuacji kiedy pacjent anulował rezerwację w terminie, o którym w pkt.3.6.a. zostanie potrącona kwota prowizji PayU pl., natomiast w sytuacji opisanej w pkt. 3.6.b. zostanie przelana pełna kwota na konto Użytkownika.

3.9. Pacjentowi, który dokona rezerwacji dowolnych usług, z których trzykrotnie nie skorzysta i których wcześniej nie anuluje za pośrednictwem panelu pacjenta, SIRP automatycznie zablokuje dostęp do konta. Odblokowanie konta będzie możliwe wyłącznie poprzez zgłoszenie tego faktu pod adres e-mail: marketing@dolmed.pl, gdzie poszczególne przypadki będą rozpatrywane indywidualnie.

§4
ODBIÓR WYNIKÓW W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

4.1. Usługa Elektroniczne Wyniki Badań świadczona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Wynik badań jest opatrzony podpisem elektronicznym i stanowi część dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

4.2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usługi Elektroniczne Wyniki Badań są następujące:
 1. komputer połączony z siecią Internet;
 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca pobranie plików;
 3. telefon komórkowy, umożliwiający odbiór SMS, niezbędnych do autoryzacji.

4.3. Administrator dołoży należytych starań, aby korzystanie z usługi Elektroniczne Wyniki Badań było możliwe dla wszystkich użytkowników, bez ograniczeń co do rodzaju przeglądarki, komputera, systemu operacyjnego oraz połączenia internetowego. Mimo tego, Administrator nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za to, że w pewnych warunkach technicznych wszystkie usługi elektroniczne będą dostępne.

4.4. Administrator uprzedza, że świadczenie usług elektronicznych za pomocą sieci Internet wiąże się z pewnym ryzykiem, normalnym przy tego typu wymianie danych. Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie właściwej ochrony swojego komputera/urządzenia przed niepożądanym działaniem szkodliwych aplikacji.

4.5. Korzystanie z usługi Elektroniczne Wyniki Badań jest możliwe przez 24 godziny na dobę oraz siedem dni w tygodniu. Wyniki są dostępne, zaraz po walidacji i podpisaniu ich w naszym Laboratorium. Informacja o możliwości odbioru wyników jest przesyłana w postaci SMS, na numer telefonu komórkowego ich właściciela.

4.6. Pacjent jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji swoich danych, a w szczególności numeru telefonu komórkowego, którego poprawność jest niezbędna do korzystania z usługi Elektroniczne Wyniki Badań.

4.7. Korzystanie z elektronicznych usług świadczonych przez DCM Dolmed S.A. nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Pacjenta.

4.8. Szczegóły korzystania z usługi Elektroniczne Wyniki Badań są dostępne w Instrukcji Odbioru Elektronicznych Wyników Badań.

§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI DCM DOLMED S.A.

5.1. Administrator obsługuje SIRP z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.

5.2. Pacjent jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swoich danych związanych z korzystaniem z elektronicznych usług świadczonych przez DCM Dolmed S.A. i nie przekazywania ich osobom trzecim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dostępu do usług elektronicznych przez osoby nieuprawnione, za wyjątkiem sytuacji, które wynikają z zawinionego działania lub zaniechania Administratora.

5.3. DCM Dolmed S.A. zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenie dostępu do świadczonych usług drogą elektroniczną w przypadkach wynikających:

 1. ze względów bezpieczeństwa danych,
 2. z przyczyn niezależnych od DCM Dolmed S.A.,
 3. z konieczności konserwacji, modernizacji oraz naprawy szerokorozumianej infrastruktury teleinformatycznej DCM Dolmed S.A..

5.4. Politykę prywatności określa odrębny dokument - Polityka Prywatności DCM DOLMED S.A.

§6
REKLAMACJE

6.1. Użytkownik może złożyć reklamację odnośnie braku realizacji usług wymienionych w Regulaminie lub realizacji ich niezgodnie z jego postanowieniami pisemnie na adres: DCM DOLMED S.A. ul. Legnicka 40 53-674 Wrocław.

6.2. Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne do identyfikacji użytkownika (co najmniej jego imię i nazwisko oraz pesel) oraz dokładny opis zgłaszanych nieprawidłowości oraz ewentualnie oczekiwania lub roszczenia Użytkownika w stosunku do DCM DOLMED S.A..

6.3. Administrator może zwrócić się z prośbą do osoby zgłaszającej reklamację o uzupełnienie informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

6.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Korzystanie z SIRP jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Strony zgodnie ustalają, iż zmiany w nim wprowadzone, wchodzą w życie w dniu opublikowania ich na stronie rejestracja.dolmed.pl w panelu pacjenta.

7.2. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania SIRP należy przesyłać pod adres e-mail: rejestracja@dolmed.pl lub zgłaszać telefonicznie 71 77 11 776

7.3. Wiążącą ceną usługi jest cena podana w Systemie Internetowej Rejestracji Pacjentów.

 

Regulamin: wersja 1/2017 z dnia 29.06.2016 r.

507foasooh9j15aiet9j0mr3m7